Ý nghĩa Logo - Tên trường

Tổng thể logo mang hình dáng chiến khiên – tượng trưng cho sự tiên phong mang triết lý 3 gốc rễ vào giáo dục bền vững. Hình cây 3 gốc Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực chính là tâm của logo, thể hiện sự chung sức đồng lòng hướng đến một thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, tự chịu trách nhiệm với bản thân và cống hiến vì cộng đồng.

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

“Những trái tim nhân ái viết lên ước mơ hạnh phúc”

Mỗi dự án là một ngọn đuốc, đủ NHÂN DUYÊN hội tụ dự án sẽ hình thành.
Sự đồng lòng của chúng ta sẽ thắp lên một vùng trời đầy ánh sáng cho các thế hệ mai sau.